Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/p/a/u24139/public_html/t3lib/class.t3lib_page.php on line 499

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/p/a/u24139/public_html/t3lib/class.t3lib_page.php on line 501

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/p/a/u24139/public_html/t3lib/class.t3lib_page.php on line 504
Palisol: o projekte

O projekte

Názov projektu PALISOL je odvodený od dvoch aspektov projektu – propagácie využívania slnečnej (solárnej) energie a propagácie trvalo-udržateľného rozvoja v rámci objektov zdravotnej a sociálnej starostlivosti (v tomto prípade paliatívnej). Na Hospisci sv. Františka z Asissi preto v rámci projektu vyrástlo kolektorové pole, ktorého hlavnou úlohou nie je len dodávka tepla na produkciu teplej vody, ale aj možnosť online monitorovania systému a jeho parametrov.

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nóskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zdôvodnenie miesta inštalácie

Na podporu argumentov pre využívanie slnečnej energie je potrebné inštalovať tepelný solárny systém v typických slovenských podmienkach. Tento bude pomocou riadiacej jednotky - tzv. datalogera – s digitálnym výstupom veličín pre spracovanie v počítači a prostredníctvom špeciálneho softvéru poskytovať údaje:

 • o aktuálnej vonkajšej teplote,
 • teplote kolektorov,
 • teplote vody v zásobníkoch,
 • o aktuálnom množstve dodávanej energie zo slnka 

a historické údaje v priebehu týždňa, mesiaca a roka a pod. Takto získané informácie budú neoceniteľnou súčasťou argumentov v rámci kampane na podporu využívania slnečnej energie.

Vhodné miesto pre inštaláciu slnečných kolektorov muselo spĺňať viaceré kritériá:

 • spotreba teplej vody počas celého roka (aj v lete) – aby sa dosiahol čo najvyšší stupeň využitia solárneho systému;
 • verejno-prospešný charakter prevádzky, v ktorej sa prejavia úspory energie prostredníctvom využívania slnečnej energie;
 • technicky a dispozične vhodne riešený voľný priestor pre kolektory.

Technické hľadisko

Najväčšie využitie tepelných solárnych systémov, na ktoré bude zameraná osvetová kampaň ako gro projektu, je v letných mesiacoch. V lete dopadá najviac slnečnej energie, a teda aj solárne zisky sú v lete najvyššie. Do úvahy pre inštaláciu pilotného solárneho systému, ktorý by bol v rámci kampane vyhodnocovaný a monitorovaný, prichádzali školské vzdelávacie zariadenia. Tie sú však práve v lete počas letných prázdnin takmer nevyužívané, teda nespotrebúvajú teplú vodu. Vhodné by boli aj rôzne ubytovacie a turistické zariadenia (penzióny, hotely), kde je spotreba teplej vody (najmä na sprchovanie) aj v lete počas turistickej sezóny, avšak tieto zariadenia sú prevádzkované väčšinou súkromným sektorom za účelom zisku, teda nie na verejno-prospešné účely. To isté platí aj o športových zariadeniach – síce majú letnú spotrebu vody, ale nie sú prevádzkované neziskovými organizáciami.

Preto sa naša pozornosť sústredila na zdravotnícke zariadenia a sociálne služby. Keďže nie je možné zamerať sa na celé zdravotníctvo, vybrali sme zariadenia paliatívnej starostlivosti - hospice ako zariadenia sociálnej aj zdravotnej starostlivosti s celoročným obsadením, a teda s vysokou spotrebou teplej vody aj v lete. Navyše, tieto zariadenia spĺňajú kritérium poskytovania verejno-prospešných služieb (sú financované zo zákonom stanoveného zdravotného poistenia).

Po zameraní sa na viaceré hospice na Slovensku nastáva problém technickej realizácie – nie všetky budovy sú architektonicky riešené vhodne pre slnečné kolektory. Obmedzenia sú najmä v orientácii strechy na juh, tienení, a jej dispozičnom riešení (či je dostatok voľného miesta na inštaláciu kolektorov, vzdialenosť kolektorového poľa od kotolne a pod.).

Väčšina hospicov je prevádzkovaná priamo cirkevnými organizáciami, teda nie mimovládnymi organizáciami. Cirkevné organizácie teda nespĺňajú podmienky neziskovosti stanovenými vo výzve. Takto sa okruh možných miest inštalácie solárneho systému zúžil na tie, ktoré sú prevádzkované občianskymi združeniami alebo neziskovými organizáciami poskytujúcimi verejno-prospešné služby. Tieto však nemôžu žiadať priamo, nakoľko nevedia preukázať oblasť pôsobenia v oblasti podpory (trvalo-udržateľná energetika).

Ciele projektu:

 • Zvýšenie verejného povedomia o možnostiach využívania slnečnej energie;
 • Príspevok k trvalo-udržateľnému rozvoju;
 • Zlepšenie imidžu obnoviteľných energetických zdrojov;
 • Vyššie využívanie slnečnej energie na Slovensku;
 • Zvýšenie dostupnosti informácií o parametroch solárnych systémov dosahovaných v slovenských podmienkach (monitorovanie inštalácie na hospici v Palárikove);  
 • Prostredníctvom prezentovania úspešných pilotných projektov (publikácia v rámci kampane) presvedčiť verejnosť o reálnosti a ekonomickej výhodnosti využitia slnečných kolektorov na Slovensku;
 • Konkrétna demonštrácia úspor energie na konkrétnom projekte;
 • Rozšírenie solárnych inštalácií do sektora zdravotníctva a sociálnej starostlivosti;
 • Prezentácia spôsobov prekonávania bariér najmä v oblasti užívateľského správania sa a investičného rozhodovania cieľových skupín.

Cieľové skupiny

Cieľovými skupinami predkladaného projektu – kampane sú majitelia rodinných domov, teda predstavitelia domácností, ktoré pociťujú tlak neustále zvyšujúcich sa nákladov na prípravu teplej vody a vykurovanie; ako aj prevádzkovatelia hotelov, penziónov a iných verejných budov, ktorí takisto hľadajú najmä z ekonomických dôvodov alternatívy ku klasickým spôsobom ohrevu vody a vykurovania.


Sekundárnou cieľovou skupinou sú politickí predstavitelia, ktorí budú pociťovať zvýšený záujem verejnosti o danú technológiu a z toho vyplývajúci tlak na vytváranie lepších podmienok pre jej rozvoj. Vytváraním takejto objednávky by sa mohlo predchádzať ignorovaniu vlastných schválených vládnych uznesení o podpore využívania slnečnej energie, ako napr. Uznesenie Vlády SR č.383/2007 o Programe vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach vo výške 100 mil. Sk, ktorý sa nerealizoval.

Cieľové skupiny navrhovaného projektu propagačnej kampane boli vybrané najmä z dôvodu ich nedostatočnej informovanosti o prínosoch využívania slnečnej energie a často skresleným predstavám o ich možnostiach – či už nadhodnotených alebo podhodnotených. Medzi širokou verejnosťou prevláda všeobecne rozšírený názor, že slnečné kolektory nie sú ekonomicky výhodné. Z výsledkov prieskumu v rámci projektu Interreg IIIA SR-AT projektu SOLARSTRAT (www.solar-net.info)  vyplýva, že len približne 16% obyvateľstva vie svojimi vedomosťami reálne zhodnotiť možnosti využitia slnečnej energie formou inštalácie slnečných kolektorov a príslušných zariadení. Vedomostná úroveň obyvateľstva je hodnotená ako nedostatočná až pri 51% obyvateľstva. 33% obyvateľstva vie posúdiť možnosti slnečnej energie len čiastočne. Bežní záujemcovia o slnečné kolektory si často zamieňajú tepelné slnečné kolektory, ktoré slúžia na ohrev vody či prípadný predohrev vody na vykurovanie so zariadeniami na výrobu elektriny – fotovoltickými článkami, ktoré sú založené na úplne iných princípoch a sú aj neporovnateľne drahšie. Informačná kampaň prezentujúca úspešne realizované projekty z praxe s využitím údajov z monitorovanie jedného konkrétneho projektu dokáže, že využitie slnečných kolektorov je ekonomicky výhodné a inšpiruje potenciálnych užívateľov, ktorí sa presvedčia o och ekonomickej a technickej realizovateľnosti v reálnych podmienkach na Slovensku.


Najväčší potenciál má slnečná energia v bytovom a terciárnom sektore, teda u cieľových skupín navrhovaného projektu.

Široká verejnosť

Na produkciu teplej vody pre domácnosti možno slnečné kolektory uspôsobiť pre všetky budovy: v rodinných domoch kolektory nemusia byť nevyhnutne len na južnej strane striech; väčšina nájomných domov má plochú strechu a ich plocha obyčajne postačuje na umiestnenie kolektorov. Hlavný potenciál pre slnečnú energiu predstavujú rodinné domy, v ktorých dosluhuje existujúci systém vykurovania a je nevyhnutné investovať do nového systému.

Široká verejnosť bude mať možnosť dostať sa k výstupom projektu (letáky, publikácie) v rámci bezplatného energetického poradenstva (www.usporyenergie.sk), ktoré funguje v každom krajskom meste formou osobných pohovorov s poradcami, ako aj z médií a internetu v rámci kampane.

Informačná kampaň na podporu využila slnečnej energie prispeje k väčšiemu využívaniu obnoviteľnej energie na Slovensku a teda zníži závislosť Slovenska na dovozoch palív – najmä zemného plynu z Ruska a zvýši sebestačnosť cieľových skupín v zásobovaní energiou. Keďže import energetických nosičov sa v značnej miere podieľa na negatívnej bilancii zahraničného obchodu SR, ušetrené prostriedky za dovoz palív sa môžu použiť presunúť do iných oblastí (sociálna sféra, zdravotníctvo, školstvo...)

Projektanti

Keďže väčšina solárnych systémov sa na Slovensku inštaluje v rodinných domoch a jedná sa väčšinou o malé systémy s 2-3 kolektormi, projektanti vykurovania a zdravotechniky vo väčších budovách s nimi nemajú skúsenosti. Na internete voľne dostupné údaje o parametroch prevádzky stredne veľkého (8 kolektorov) solárneho systému preto môžu byť prínosom pre projektantov vykurovania a zdravotechniky v nových budovách.


Potenciál využívania solárnych kolektorov vo verejných budovách je najmä využiteľný na ohrev vody, a to najmä v školách, v zdravotníckych zariadeniach, v hoteloch a v športových strediskách, kde sa teplá voda vyžaduje po celý rok.

Prevádzkovatelia sociálnych a zdravotníckych budov

Hoci tento typ budov je vhodným pre inštaláciu solárnych systémov, na Slovensku doteraz neexistuje žiadne zdravotnícke či sociálne zariadenie aktívne využívajúce slnečnú energiu. Dôvodom sú iné investičné priority (zdravotná a sociálna starostlivosť), nedostatok finančných zdrojov, nedôvera novým a nevyskúšaným technológiám. Solárne systémy vždy vyžadujú doplnkový zdroj energie (kotol), preto prevádzkovatelia napriek budúcim úsporám väčšinou uprednostnia momentálne jednoduchšie riešenie. Inštalácia pilotného projektu by pomohla prekonať nedôveru a umožniť prevádzkovateľom zdravotníckych a sociálnych zariadení vzájomne podeliť sa o skúsenosti s prevádzkou slnečných kolektorov.

Hospic Sv. Františka z Assissi


Občianske združenie Hospic Sv. Františka z Assisi je mimovládna nezisková organizácia združujúca ľudí s rovnakou filozofiou a spoločným úsilím zabezpečiť primeranú starostlivosť nevyliečiteľne chorým, zomierajúcim a ich blízkym.

Cieľom občianskeho združenia je starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženské vierovyznanie, národnosť či sociálne postavenie v spolupráci s blízkymi chorých.


Hospic poskytuje paliatívnu a hospicovú starostlivosť nevyliečiteľne chorým a umierajúcim v snahe uspokojiť ich telesné, psychické, sociálne i duchovné potreby, minimalizovať bolesť chorých a zmierniť všetky ťažkosti vyplývajúce zo základnej choroby. Poskytuje pomoc blízkym chorým - rodine, príbuzným, priateľom i opatrovateľom v procese paliatívnej a hospicovej starostlivosti, a to aj po úmrtí chorých, propaguje myšlienku hospicovej starostlivosti, poskytuje poradenskú činnosť, spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami, zaoberajúcimi sa paliatívnou a hospicovou starostlivosťou, zabezpečuje vzdelávanie sa v odbore paliatívnej a hospicovej  starostlivosti. Hospic chorému garantuje, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, že bude vždy rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach pozemského života nezostane osamotený.

Obr.: Miesto inštalácie solárneho systému – hospic v Palárikove 

Hospic v Palárikove ako zariadenie s celoročnými vysokými energetickými nárokmi na ohrev a spotrebu vody je vhodným objektom pre inštaláciu a monitorovanie pilotného projektu.

 • Personál hospicu v Palárikove: 20 zamestnancov;
 • Pacienti hospicu v Palárikove: kapacita zariadenia 25 pacientov (počet miest);

Ekonomické prínosy využívania slnečnej energie v podobe úspor plynu na ohrev vody a environmentálne prínosy úspor emisií zo spaľovania budú mať verejno-prospešný charakter vďaka zameraniu samotného zariadenia, ktoré je financované zo systému verejného zdravotníctva. Očakávané teoretické úspory v prípade, ak bude inštalovaných 8 kolektorov, na ktoré je tu z dispozičného hľadiska voľný južne orientovaný priestor, sú na úrovni cca 1 200 m3, resp. 12 675 kWh zemného plynu (za predpokladu plnej prevádzky hospicu). V ekonomickom vyjadrení to je v závislosti od jednotkovej ceny plynu, ktorá sa každý rok mení, cca 17 270 Sk/rok [ 573 €/rok]  (pri tarife maloodber M4 v roku 2008).